zoriana87: (Default)
[personal profile] zoriana87

Моя Свобода не носить Твоє ім'я.
Вона безіменна. Закрита на сотню замків.
В змурованих стінах простого людського життя,
яке ти старанно для неї-розпутниці звів.

Свобода б літала над небом, як журавель.
Не було б їй діла до всяких буденних справ.
Під нею гойдався б старенький скрипучий фотель.
Вона б насипала у їжу побільше спецій і трав.

Вона б промокала до нитки десь під дощем.
І танцювала б по срібних веселих калюжах.
А потім пила би духмяний відвар з чебрецем.
Молоком лікувала б свою затяжну застуду.

Вона реготала б, так сильно, як тільки могла б.
І від радості тої в Свободи текли б навіть сльози.
...Якби та Свобода носила Твоє ім'я,
...якби в мене впринципі була та Свобода...

22.09.2014
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zoriana87: (Default)
zoriana87

September 2014

S M T W T F S
 123456
78 9 10111213
14151617181920
2122 23 24 252627
282930    
Page generated 26/9/17 20:02

Expand Cut Tags

No cut tags