zoriana87: (Default)
[personal profile] zoriana87
Я завжди була палкою прихильницею всього, що стосується розвитку людини. Завжди думала про те, що треба завжди розвиватись в тих напрямках, які цікавлять. Мотивуючі книжки, надихаючі біографії, фільми, що заставляють задуматись, тренінги, курси, школи, спорт, подорожі, знайомства з цікавими людьми, культурами, усілякі хоббі і т.д. і т.п. Розвиватись для того, щоб життя було насиченим і цікавим. Я завжди думала, що це важливо. Розвиватись. Досягати успіху.
А зараз якось здається мені, що треба більше приділяти уваги просто тому, щоб жити.
***
І дуже гарно запитала Полліанна з однойменної книжки в своєї тітоньки, яка розписала їй графік занять на весь день: "А коли ж я тоді буду жити? Просто жити?"
***
Треба не забувати просто жити...
ihxQ-OeDF9U
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zoriana87: (Default)
zoriana87

September 2014

S M T W T F S
 123456
78 9 10111213
14151617181920
2122 23 24 252627
282930    
Page generated 26/9/17 20:03

Expand Cut Tags

No cut tags