zoriana87: (Default)
[personal profile] zoriana87
Зібралися в Київ в сумні його дні,
Боротись за кращую долю.
Полилися сльози по мами лиці…
А в серці «За Правду! За Волю!»

Почули останнє «Із Богом, синок!»
І ринули в бій свій кривавий.
Якби ж тоді знав, що той ступлений крок
Вже буде для Сотні останнім….

…Ну що ж в вас, синочки, немає рідні?
Чи мати за вами не плаче?
Ось руки палають в пекучім вогні,
А вам чомусь зовсім не страшно.

Ну що ж ви, синочки, куди біжите?
Як кулі свистять звідусюди.
Чи не боїтеся, що там помрете?
Що вб’ють вас такі ж самі люди…

Чому ж пробивають залізні щити?
Шоломи чому не рятують?
Куди ж заховались високі чини?
Чому вас ніхто тут не чує?

….Ну що ж ви синочки лягли на землі?
І кров’ю стікаєте, милі…
Давайте під голову щось покладу.
І теплою ковдрою вкрию…

Отець в бронжилеті над вами стоїть,
Молитву святу вам читає.
Навколо війна. Тільки дома в вікні
Вас мама весь день виглядає…


 25/02/2014
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zoriana87: (Default)
zoriana87

September 2014

S M T W T F S
 123456
78 9 10111213
14151617181920
2122 23 24 252627
282930    
Page generated 26/9/17 20:01

Expand Cut Tags

No cut tags